Yutaka Ohashi Stone Garden 1955

Yutaka Ohashi Stone Garden 1955